Jump to content
The World News Media

Daily Text


Claud's Lst
 Share

Recommended Posts

  • Member

Monday, July 3

Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.—Matt. 23:12.

It would be wrong to exalt individuals, even if they are anointed brothers of Christ. Speaking about Christian elders, the Bible encourages us to imitate the faith of those who take the lead, but it never commands us to elevate any human as our leader. (Heb. 13:7) True, the Scriptures speak of some as being “considered worthy of double honor.” However, such ones are worthy of honor, not because they are anointed, but because they “preside in a fine way” and “work hard in speaking and teaching.” (1 Tim. 5:17) Therefore, it would be embarrassing for those with a heavenly calling if others were to give them undue praise or attention. Worse still, if they received special treatment, anointed Christians might find it difficult to remain humble. (Rom. 12:3) None of us would want to cause one of Christ’s brothers to stumble!—Luke 17:2. 

Nenpòt moun ki met tèt li byen wo, y ap rabese l, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap leve l met byen wo. — Mat. 23:12.

Li t ap mal anpil pou n ta leve yon moun menmsi moun sa a se yon frè Kris Bondye chwazi pou al nan syèl. Anpalan de ansyen yo, Bib la ankouraje nou pou n imite lafwa moun k ap dirije nou yo, men, li pa mande pou n konsidere kèlkeswa moun nan kòm lidè nou (Ebre 13:7). Se vre Ekriti yo pale de kèk moun ki “merite yon onè doub”. Sepandan, se pa paske moun sa yo se moun Bondye chwazi ki fè yo merite onè sa a, men, se paske y ap “byen dirije” epi y ap “travay di nan pawòl la ak nan ansèyman an”. (1 Tim. 5:17.) Anplis de sa, sa t ap fè moun ki resevwa apèl selès yo santi yo jennen si lòt moun ta fè lwanj pou yo oswa ba yo yon atansyon ki pa kòrèk. Sa k pi mal la, si yon kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl ta resevwa yon tretman espesyal, li ta gendwa twouve l difisil pou l kontinye aji ak imilite (Wom. 12:3). Pa gen okenn nan nou ki ta renmen lakòz youn nan frè Kris yo bite! — Lik 17:2.

Link to comment
Share on other sites


  • Views 555
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.